จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  2. ประกวดราคาจ้างเครื่องมือและบริการสำหรับการติดตามความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tools and Social Monitoring Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 86 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างจัดหาผูัให้บริการพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวังสารภี ซอย 12/1 เชื่อมวังสารภี ซอย 12/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชน หมู่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: