จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโตีะ-เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน จำนวน 6 รายการ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน (4 ประตู) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยอุทิศ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับผิวจราจร คสล. บริเวณซอยเงินประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด ปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.20 เมตร และขนาด 2 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านศาลาไชย หมู่ 2 (ลป.ถ.31-003) บ้านศาลาไชย-บ้านผึ้ง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาบริเวณภายในเขื่อนภูมิพล ประจำปี 2562 ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุสำรองคลัง (Material Tracking) เลขที่ จล.55/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: