จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ตก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 104 - บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงภายในอาคารกิจการนักศึกษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: