จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 401-รพช. พลายวาส หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่แยกนายเชวง-คลองสระ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ) ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ) ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนสายวัดเกาะชันถึงสุดเขต อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกษตรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรสำหรับติดตั้งบริเวณถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: