หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์ 

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท่าตอน ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน ธันวาคม 2564 
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การยื่นแบบการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/5/1 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รายงานงบแสดงรายรับราย-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
»» อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลักบ้านผาใต้ใหม่ เชื่อม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าโหล ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหย่อมบ้านป่าแขม ซอย 3 หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยะโหล ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หย่อมเขต 5 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 หย่อมบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขฤทัยตรงข้ามโบสถ์ หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านก่อแอ หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณปากทางเข้าหย่อมบ้านสันงาม ถึง สามแยกนานาเผ่า หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมเขต 12 ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฝายเมืองงาม หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝาปิด หย่อมเขต 7 เชื่อมทางไปป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11/1 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หย่อมบ้านแก่งทรายมูล หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หย่อมบ้านโป่งป้อม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำหอถังสูง (บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/2 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการขยายถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการขยายผิวจราจร ถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม เชื่อม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ในโครงการร้อยใจรักษ์ ซอยทรงงาน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย7/3 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
»» อ่านต่อ

นายก อบต.

พันโท บุญโรจน์ กองแก้ว 
โทร.081-1114838

ปลัด อบต.

ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
โทร.081-1114838

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

846

Today 12
Yesterday 52
All 846
css image gallery by WOWSlider.com v9.0


  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานที่ท่องเที่ยว

สินค้าโอทอป

การลดขั้นตอน

ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา

ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เด็กแรกเกิด/ผู้ป่วยเอดส์

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัดในตำบล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศูนย์บริการร่วม One Stop Service

คลินิกกฎหมาย

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท.

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-Plan NACC

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 / อีเมลกลาง saraban@thaton.go.th

Copyrights © 2022 www.thaton.go.th All Rights Reserved.