หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ปิดสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นการชั่วคราว
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบ (ภัยอุทกภัย)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน (กรณีเหตุพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รอบที่ 4) (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
คำสั่ง ที่ 1032/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เเรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน (กรณีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ วันทำการ
»» อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7/4 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/1 หนองดินกี่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 1 หย่อมบ้านอาข่า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/3 หย่อมบ้านคุณตา หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหย่อมบ้านผาใต้ใหม่ เชื่อมบ้านปะแอ๋ บริเวณปาซือ หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านอาข่า หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงท่าเรือ หย่อมวังไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ทางลงท่าเรือ หย่อมวังไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม จำนวน 1 โครงการ ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หย่อมบ้านป่าแขม หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านสิงคโปร์ ซอย 1/3 หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 แยกหย่อมบ้านไตย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์
โทร.081-1114838

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โครงการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว ประจำปี 2564 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพพืช ผักสวนครัว ณ บ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

ฐานข้อมูลการศึกษา ศาสนา
   และวัฒนธรรม

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สินค้าโอทอป

สถานที่ท่องเที่ยว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)