หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต ดาวน์โหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต ดาวน์โหลด
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 มีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนได้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)