หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
นางภาวิณี แก้วเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
นายกิตติชัย เจริญทั้งสิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายณัทภาส เหล่าชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
นางณัฐรดา ดวงใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวยุพา วัฒน์ชนะกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางปิยวรรณ เทวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวมณีนุช มะลิกองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัลลี โนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเพ็ญศรี เก็งทิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายปวรุตม์ สุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข ทองศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกาญจนา เป็งจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวอนัญญา นาวี
คนงานทั่วไป
นายไกรวุธ ดวงเงิน
คนงานทั่วไป
นายวราวุธ อินจ๋อม
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)