หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01 โครงสร้างการบริหารงาน

  02 ข้อมูลผู้บริหาร

  03 อำนาจหน้าที่

  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  05 ข้อมูลการติดต่อ

  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  08 Q&A

  09 Social Network

 
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี

  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  17 E-Service

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
       รอบ 6 เดือน

  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

  22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี

         

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

  28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
       มิชอบ

  30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  36 การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

 
          ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
       ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)