หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)