หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ฐานข้อมูลการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ 2566-2570) ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รอบที่ 4) (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายชื่อชมรมกลุ่มออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ที่ 355/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกีฬา และคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายตำบลท่าตอน ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ที่ 253/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้การทอผ้าไทยใหญ่ โดยกลุ่มทอผ้าไทยใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ดาวน์โหลด
ศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดย้อม พระธาตุเจ้าจอมไทย ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้การแปรรูปบุก ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาศิลปกรรม ชื่อภูมิปัญญา ลายสักไทยใหญ่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ข่วงวัฒนธรรมไทยลื้อ แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลสถานที่เล่นกีฬา และออกกำลังกายที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการ ของตำบลท่าตอน ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา พ.ศ.2561-2565 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)