หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
นางศศิภา ปานหมอก
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมพงษ์ ชุติเสมาชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศศิธร แสงอาจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวสิรี พงศกรวัฒนา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปนัดดา วงศ์ประชา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 
นางสาวธนากาญจน์ บุญถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศุภณัฐ ฟองทา
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
ว่าที่ร้อยตรีชัยณัฐ แสนหลวง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวพิรมณ์ลักษณ์ ทวีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพชร มณีจักร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายศักดิ์ชัย บุตรฉายะถาวร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอนันตยา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมนัญชยา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวรำเพย จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัฏฐ์ชนากานต์ อัคคเดชธนัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขจรพงค์ ก๋าอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
นายศุภชัย ยาวิราช
พนักงานขับรถยนต์
นายจรัญ วันพระศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรกฤษณ์ หลวงหนุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบุญช่วย เมืองมูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจรัญ วงค์จันทร์ตา
คนตกแต่งสวน
นายประสพ เจริญชัย
คนตกแต่งสวน
 
ส.ต.สมหมาย อุมา
พนักงานวิทยุ
นายจรินทร์ ฟองแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นางสีจันทร์ อินศรี
แม่ครัว
 
นายสมศักดิ์ ขันธะรัตนะ
พนักงานขับรถยนต์
นายประสงค์ เจริญชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายมานะ จันทร์หอม
พนักงานขับรถยนต์
 
นางณัฐณิภรณ์ ต๊ะปัญญา
คนงานทั่วไป
นายสิทธินันท์ พรหมราช
คนงานทั่วไป
นายประพจน์ สินเมฆา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวมัลลิกา แก้วประเพณี
คนงานทั่วไป
นายณัฐพงษ์ โปธา
คนงานทั่วไป
นายนพดล เมืองชื่น
คนงานทั่วไป
 
นายนพรัตน์ กันธะป
คนงานทั่วไป
นายชัยกร ม่วงกิ่ง
คนงานทั่วไป
นายจักรพนธ์ สาระยิ่ง
คนงานทั่วไป
 
นายอานนท์ บุญทา
คนงานทั่วไป
นางสาวสาวติ๊บ หน้อยแสง
คนงานทั่วไป
นายรัฐนนท์ อินทรา
คนงานทั่วไป
 
นางสาวนิฤมล วรรธนันทกุล
คนงานทั่วไป
นายสุรพงศ์ โปธา
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ โปธิ
คนงานทั่วไป
 
นางสาวพัณนิดา แสงจัน
คนงานทั่วไป
นางสาววิจิตรา แปงยวง
คนงานทั่วไป
นายประพันธ์ แสนเฉลียว
คนงานทั่วไป
 
นายพีรากร สมพะดี
คนงานทั่วไป
นางสาวนงเยาว์ คำแดง
คนงานทั่วไป
นายปรินทร์ เลาหมู่
คนงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)