หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในพื้นที่ตำบลท่าตอนทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ..อ่านต่อ

แแแแแ
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่..อ่านต่อ

 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยมีวาระการประชุมเรื่องขอความเห็นชอบ ในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ..อ่านต่อ

 
วันที่ 14 กันยายน 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันที่ 9 กันยายน 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพพืช ผักสวนครัว พืชสมุนไพรและการเพาะเห็ด ได้รับเกียรติจาก นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้เป็นประธานการอบรม ณ บ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 ..อ่านต่อ

 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ..อ่านต่อ

 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อปรึกษา หารือการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนการสอนแบบ On-Site ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meeting โดยได้รับเกียรติจากท่านชาญชัย ศรีวชิระพันธุ์ รองนายก อบต.ท่าตอน เป็นประธานในการประชุม ..อ่านต่อ

 
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายก อบต.ท่าตอน ออกเยี่ยมและสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อบต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในสูตรไขว้ มีกลุ่มเป้าหมายในเขต รพ.สต.บ้านท่าตอน จำนวน 250 คน ..อ่านต่อ

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายก อบต.ท่าตอน ออกเยี่ยมและสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนบ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในสูตรไขว้ มีกลุ่มเป้าหมายในเขต รพ.สต.บ้านท่ามะแกง จำนวน 800 คน ..อ่านต่อ

 
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนโดยมีเรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (วาระที่หนึ่ง รับหลักการ) , กองคลัง ขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุและลานอเนกประสงค์ , กองช่างขอความเห็นชอบ ในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ..อ่านต่อ

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน นำโดย นายชาญชัย ศรีวชิรพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 8 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักกันตัวเองอยู่แต่ภายในที่พักเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ..อ่านต่อ

 
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 – 29 กรกฎาคม 2564 ได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทางเดิน ทางลาด ราวจับ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง แข็งแรง ต่อผู้พิการ ได้รับการประสานงานจาก นายนิทัศน์ ทรายแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้ส่งมอบบ้านให้แก่ นายเสาร์ ใหม่วงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยท่านนายกอรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลท่าตอน และลูกจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม ทุกวัดในตำบลท่าตอน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ..อ่านต่อ

 
นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เปิดงานโครงการฯ และลงพื้นมอบนโยบายการจัดการขยะ พร้อมรับฟังปัญหา ตามโครงการอบรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนนำร่อง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ความเข้าใจในการลดคัดแยกขยะ ตามแนวทาง3Rs ให้แก่แกนนำในโรงเรียน และหมู่บ้านเป้าหมาย/ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะหมู่บ้าน/ทำMOU กฎหมู่บ้าน/และทำแผนสุขภาพ..อ่านต่อ

 
วันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม ประจำปี 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่..อ่านต่อ

 
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้จัดโครงการ “น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลเกษตรผสมผสานประชารัฐ” บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอน โดย นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากเกษตรอำเภอแม่อาย และนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนให้ความรู้ ..อ่านต่อ

 
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน นำโดยนายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า พ.ศ.2564” (KICK OFF) ณ ป่าบ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ

 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ..อ่านต่อ

 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการบริการ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านชาญชัย ศรีวชิระพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะในการอบรมองค์ความรู้การขายสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมและบริหารการขาย การบรรจุและจัดส่งสินค้า รวมถึงการเปิดร้านค้าออนไลน์

 
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program) สนับสนุนโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมครั้งที่ 4 สร้างเด็กเก่ง 2

 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติ จาก ท่านชาญชัย ศรีวชิระพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

 
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการสร้างและพัฒนาทีมพ่นสารเคมีเพื่อการควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 .. อ่านต่อ

 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายความรู้และการสาธิต เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนกมล - เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) และโรงเรียน ตชด. ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 (บ้านห้วยส้าน) ณ โรงเรียนกมล - เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา09.00 น. นางสาวอรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้มอบหมายให้ นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และ นางศศิภา ปานหมอก หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมทำการซักซ้อมแผนการอพยพราษฎรชาวเมียรมา ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยทางการเมือง ..อ่านต่อ

 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ครั้งที่ ๔ "ช่อลำดวนเกมส์" ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์ ใจวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยตำบลท่าตอน ครั้งที่ ๕ "ช้างน้อยเกมส์" ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยได้รับเกียรติจากท่านชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

 
วันที่ 5 มีนาคม 2564 งานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ณ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม โดยมี นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทางอากาศ ซึ่งเป็นส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการรณรงค์หมู่บ้านปลอดการเผา โดยมี สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ และเกษตรอำเภอแม่อาย มาให้ความรู้ในการนำเศษวัชพืชมาทำปุ๋ย

 
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวอรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และบุคลากรทางการศึกษาฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 หน้าที่ทำการ อบต.ท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันพุธที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ และโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ .. อ่านต่อ

 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตอนอ่อนหวาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเซิ่งซิงวิทยา .. อ่านต่อ

 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวก .. อ่านต่อ

 
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อบต.ท่าตอน โดยได้รับเกียรติจากท่านชาญชัย ศรีวชิระพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในโครงการและคณะวิทยากรจากกองสาธารณสุขฯ งานแพทย์แผนไทย อบต.ท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าตอน .. อ่านต่อ

 
วันที่ 28 มกราคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

 
วันที่ 26 มกราคม 2564 สภาวัฒนธรรมตำบลท่าตอน คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยท่านชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในการประชุมคัดเลือก และได้รับเกียรติจาก นายใจคำ ตุมมาแก้ว ประธานสภาวัมนธรรมอำเภอแม่อาย และคณะกรรมการสภาวัมนธรรมอำเภอแม่อาย ร่วมประชุมดังกล่าว

 
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 นางสาวอรสา แสนลี่ นายก อบต.ท่าตอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.ท่าตอน ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดท่าตอน พระอารามหลวง

 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นางสาวอรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควัน (PM 2.5) ระหว่างอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล กับ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และสถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวอรสา แสนลี่ นายก อบต.ท่าตอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ท่าตอน เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564.. อ่านต่อ

 
วันที่อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เข้าร่วมอวยพร นางสาวอรสา แสนลี่ นายก อบต.ท่าตอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2564

 
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 11.00 น นางสาวเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายก อบต.ท่าตอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตอน ลงพื้นที่ออกประชาคมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็น เทศบาลเมืองท่าตอน ณ บ้านห้าหกและห้วยเต่า (โบส์ถห้าหก) , หย่อมบ้านบาหลา (โบส์ถคริตส์)

 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายก อบต.ท่าตอน คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวอรสา แสนลี่นายก อบต.ท่าตอน นางสาวเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายก อบต.ท่าตอน คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดงานโครงการถนนเดินสายวัฒนธรรม ตำบลท่าตอน ประจำปี 2564 มีทุกเย็นวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 - 26 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนบนสะพานสุขสนธิ ฝั่งตะวันตกบ้านท่าตอน .. อ่านต่อ
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายก อบต.ท่าตอน เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ จุดตรวจบ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน.. อ่านต่อ
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองงาม ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในการประชุมท่านจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ หารือ และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน และอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ... อ่านต่อ
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาใต้ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในการประชุมท่านจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ หารือ และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน และอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขฤทัย ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในการประชุม และท่าน ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ท่านจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ หารือ และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน และอีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และผู้ปกครองเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก.. อ่านต่อ
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณถนน 2 ข้างทาง ตั้งแต่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จนถึงบริเวณหน้าตลาดนัดวันจันทร์ และบริเวณท่าน้ำสำหรับบริการประชาชน ท่าเรือบ้านท่าตอน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวอรสา แสนลี่ นายก อบต.ท่าตอน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่อาย
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายคำปฏิญาณ “เราจะทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวอรสา แสนลี่ นายก อบต.ท่าตอน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวง พระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพิธีชั้นที่ 8 วัดท่าตอนพระอารามหลวง โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน เป็นพระประธานในพิธี
 
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวเยาวธิดา ไหมทอง เลขานุการนายก อบต.ท่าตอน คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ..อ่านต่อ
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก ..อ่านต่อ
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด นำโดยนายพนม ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) 15 หมู่บ้าน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565..อ่านต่อ
 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา19.00 น. นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายก อบต.ท่าตอน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน โดยนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย..อ่านต่อ
 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม ดิพอ รองนายกนายก อบต.ท่าตอน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ท่าตอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาฝายแม่สาว" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณฝายแม่สาว ม.10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่..อ่านต่อ
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน รับการประเมินพัฒนาการเด็กผ่านเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 จากเจ้าหน้าสาธารณสุข ตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting Program) ของโครงการร้อยใจรักษ์..อ่านต่อ
 
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน เคลื่อนขบวนแห่จากสวนธรรมโกศลถึงวัดท่าตอนพระอารามหลวง..อ่านต่อ
 
วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ในพื้นที่ร้อยใจรักษ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านห้วยส้าน ศพด.บ้านเมืองงาม และศพด.บ้านสุขฤทัย เข้าร่วมอบรมโครงการการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ( Preschool Parenting Program) (ครู ก) ณ โครงการร้อยใจรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลัง และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยที่บ้านใหัแก่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองต่อไป..อ่านต่อ
 
ในวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมสืบสานประเพณี ทำบุญถวายต้นสลากภัต ประจำปี 2563 โดยการร่วมจัดกิจกรรมถวายต้นต้นสลากภัต ณ วัดหมอจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน..อ่านต่อ
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญถวายต้นสลากภัต ประจำปี 2563 โดยร่วมจัดกิจกรรมถวายต้นต้นสลากภัต ณ วัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน..อ่านต่อ
 
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้มีการจัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน..อ่านต่อ
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)