หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานบริการการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25/11/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ลงวันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 14/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 06/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 10/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 03/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลงวันที่ 15/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)