หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
 
นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายชิษนุพงศ์ โสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเอกวิทย์ ธิปทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นายอดิชัย พินิจมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวลาวัล ชัยลังกา
ครูชำนาญการ
นางอำพร ใจวงค์
ครู
 
นางสิรินทร์ทิพย์ วงศ์ฤทธิ์
ครูชำนาญการ
นางบุญคำ วิมู
ครูชำนาญการ
นางสาวปรียาภรณ์ อธิธัญกุล
ครู
 
นางเอื้องจิตร มะลิสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิไลพร บีเชอ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวนพมาศ มะลิซอ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
นางสาวสโรชา ยานทา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววารุณี ดีทู
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนพวรรณ สุนทรศร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวจุฑาพร แก้วบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนิลเนตร เดชานุวัติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรัชฏาภรณ์ บุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวกมลชนก คำอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางรัตติกาล พงษ์ภมร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวเมทินี ชูชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ พัฒนะนันท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนันทรัตน์ ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาววรัญชลี ไชยลังกา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวพรทิพย์ หม่อปอกู่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวดรุณี ส่างหลู่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรพรรณ วัฒนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาววิสารัตน์ อินตาแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวพัชราภรณ์ เขียงแล่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวเบญจวรณ ยาใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางคีตากานต์ จินาวงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางจิราพร กุนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสุวรรณา นำใส่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวลัดดาพร แสนจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภคีตา ดิพอ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวชนาธินาถ หาญศิริญากุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวสุวิมล สะปู
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางเนตรนภา นันตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสี จะทอ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวเสาวลักษณ์ ป่าแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรวีวรรณ สมวันดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวหฤทัย ยอดคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวอัญชลี พงค์มี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวเอมวลี ออกเปด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาววรนุช นันตา
เป็น ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นายกฤษกร ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายติ๊บ ขันธะรัตนะ
คนงานทั่วไป
นายนิกร ยอดคำ
คนงานทั่วไป
 
นางสาวพลอยไพลิน สุกุล
คนงานทั่วไป
นายสาคร นามทอน
ภารโรง
นายบรรพต เรือนมูล
ภารโรง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)