หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการน้ําเสียในชุมชน ลงวันที่ 10/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย ลงวันที่ 02/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ลงวันที่ 02/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี ลงวันที่ 02/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 27/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 27/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 21/08/2562 ดาวน์โหลด
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในชุมชน ลงวันที่ 20/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 08/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 05/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือกลุ่มเกษตรบ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 ลงวันที่ 01/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้โรคมือเท้าปาก ลงวันที่ 10/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้โรคมือเท้าปาก ลงวันที่ 03/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการควบคุมผู้บริโภค ลงวันที่ 31/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของกลุ่มผู้สูงอายุ ลงวันที่ 28/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 25/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 20/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ลงวันที่ 17/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 14/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง ลงวันที่ 10/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลงวันที่ 01/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ลงวันที่ 26/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลงวันที่ 28/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 08/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)