หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น : เราจะเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ให้บริการดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล / คำขวัญ อบต.ท่าตอน : เจดีย์แก้ววัดท่าตอน ลือขจรแม่น้ำกก มรดกชาติพันธุ์ แหล่งสร้างสรรค์ผลไม้ งามวิไลประเพณี ตามวิถีล่องแพเรือ แดนสุดเหนือนครพิงค์
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ลงวันที่ 25/10/2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ลงวันที่ 25/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ปิดสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 04/10/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ลงวันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบ (ภัยอุทกภัย) ลงวันที่ 16/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน (กรณีเหตุพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ 31/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รอบที่ 4) (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่ง ที่ 1032/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เเรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงวันที่ 12/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 03/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน (กรณีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ วันทำการ ลงวันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน (กรณีเหตุพิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ลงวันที่ 16/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แผนการรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 30/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 29/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลงวันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ลงวันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึท่าตอน ลงวันที่ 15/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน ลงวันที่ 15/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ลงวันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ลงวันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24/02/2564 ดาวน์โหลด
อากาศอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ลงวันที่ 08/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ลงวันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับยื่นชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ลงวันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็น “เทศบาลเมืองท่าตอน” ลงวันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ลงวันที่ 02/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ปีการศึกษา 2564 (โควต้าสำหรับเขตพื้นที่บริการ) ลงวันที่ 27/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ลงวันที่ 28/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจําปี 2564 ลงวันที่ 27/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) ลงวันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ตามโครงการสืบสานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 05/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 14/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การยื่นแบบการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 08/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครงาน 1380 อัตรา พื้นที่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 08/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 06/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้าย ลงวันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 09/11/2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 09/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 06/11/2563 ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย กรณีรถขยะแบบอัดท้ายคันสีส้ม หมายเลขทะเบียน 82-5877 เชียงใหม่ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ลงวันที่ 05/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 และข้อพึงปฏิบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 26/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 22/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 12/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ลงวันที่ 12/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำ เดือนตุลาคม 2563 และข้อพึงปฏิบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ลงวันที่ 06/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 10/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลงวันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 03/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญตำบลท่าตอน ลงวันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อเด็กเล็กที่เข้ารับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ลงวันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อายุ 3- 5 ปี ที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ลงวันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และข้อพึงปฏิบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ลงวันที่ 29/06/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตามโครงการ อว. สร้างงานเฟส 2 จำนวน 5 อัตรา รับสมัครได้ที่ห้อง งานส่งเสริมการเกษตร อบต.ท่าตอน ตั้่งแต่วันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 เอกสารการรับสมัคร - รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว ลงวันที่ 16/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลงวันที่ 15/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมประกวดคำขวัญประจำตำบลท่าตอน ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตามเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ ดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินการ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ ลงวันที่ 11/04/2563 ดาวน์โหลด
คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน สถำนที่ทำงาน ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องควรรู้ COVID-19 ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
มารู้จัก..ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงวันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 19/03/2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 25/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลาสถานที่เลือกสรร ลงวันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 13/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง การยื่นแบบการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 03/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 25/06/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 21/06/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ลงวันที่ 18/06/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28/05/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 ลงวันที่ 11/03/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ลงวันที่ 01/03/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ลงวันที่ 28/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์ : 053-373138 โทรสาร : 053-373073 , อีเมล์ : info@thaton.go.th
Copyrights © 2020 www.thaton.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)